HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Criterium 7: Betrokken

Maatschappelijk betrokken en duurzaam

Ambitieus

Voor ons betekent maatschappelijk betrokken zijn zeker niet alleen duurzaamheid binnen de eigen taak. Wij stoppen niet bij de grens van ons gebied en pakken onze rol en verantwoordelijkheid breed op.

Duurzaamheid

Geen woorden, maar daden. Wij zijn toch niet voor niets een Rotterdams waterschap? Als wij zeggen ‘duurzaam’ dan is dat geen loze kreet. Dan dóen wij ook duurzaam. Ook al lopen we daardoor niet altijd voorop, we zorgen wel dat wat we aanpakken ook echt wérkt. Zodat de generaties na ons in Schieland en de Krimpenerwaard nog steeds van schoon oppervlaktewater zullen genieten. En wie bij ons over 50 jaar als kind leert lopen, houdt nog steeds droge voeten. Zelfs als we weten dat ons veenland almaar blijft dalen terwijl de zeespiegel stijgt en schoon zoet water steeds schaarser wordt. We houden rekening met de kenmerken van verschillende gebieden en belangen van bedrijven en inwoners. Het resultaat is daardoor van toegevoegde waarde voor meerdere belanghebbenden.
We nemen ook onze verantwoordelijkheid om mogelijk toekomstige klimaatverandering af te remmen. Dat vraagt om ambitieuze doelen die we hebben vastgelegd in een Nota Duurzaamheid (samenvatting Nota Duurzaamheid). We verminderen de uitstoot van broeikasgassen, ieder jaar verbruikt onze organisatie minder energie. Van 2008 tot en met 2016 is bij zuiveringenbeheer 22% op het elektriciteitsverbruik bespaard. Tegelijk bedroeg de eigen opwekking van duurzame energie eind 2016 50% van het totaalverbruik. Maar ook andere maatregelen zijn hard nodig, zoals het optimaliseren van de vervoersbewegingen en het zuiniger omgaan met en hergebruik van grondstoffen.
Een echt tastbaar voorbeeld van onze duurzaamheidsdaden vind je bij de wijze waarop we ons hard hebben gemaakt voor het sluiten van de afvalwaterketen in de glastuinbouw. Met AquaReUse zijn we zelfs waterleverancier geworden.
Ook zijn wij lead partner van het internationale samenwerkingsproject USAR (Using Sediment as a Resource). Binnen USAR werken we aan alternatief en efficiënt hergebruik van baggerspecie, koeienmest, waterplanten en ander maaisel. USAR ziet dit als nuttig toepasbare grondstof voor hergebruik in gebieden met bodemdaling. Zo leveren we een bijdrage aan het ‘cradle to cradle’ principe en gaan we duurzaam om met grondstoffen door deze dicht bij de bron te gebruiken.
Onze maatschappelijke betrokkenheid stopt niet bij de grens van ons beheergebied. Sterker nog, wij kijken tot ver over de landsgrenzen naar plekken waar wij onze kennis en kunde kunnen inzetten voor een betere wereld. We werken daarbij graag samen met lokale partners, instituten en internationale instellingen. Zo helpen wij bij de bestrijding van wateroverlast in de laaggelegen stedelijke delta’s in Indonesië. Door de oprichting van een waterschap en de inrichting van een polder rond het drainagekanaal Banger zijn de dagelijkse overstromingen van dit dichtbevolkte gebied gestopt. De leefomstandigheden van vele duizenden mensen zijn enorm verbeterd. Ook met dank aan onze partners VNG International, NWB-Waterfund, Witteveen + Bos en Partners For Water (meer informatie over de Banger-pilot).

Gelijke kansen

We hebben ten slotte ook aandacht voor problemen dichtbij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij bijvoorbeeld participatiebanen aan. Met vier fte’s behoren we tot de top drie van de waterschappen. We bieden daarnaast stageplekken aan studenten die vanwege hun gezondheid, afkomst of omstandigheden niet dezelfde kansen of het netwerk hebben om aan een goede stageplek te komen. Zo hebben de afgelopen drie jaar zes studenten (van de Hogeschool Rotterdam) succesvol deelgenomen aan het traject ‘Kwaliteit in Dienstverlening’. Vanuit deze samenwerking ontstond een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Stagiairs deden waardevolle werkervaring op, HHSK kreeg een ‘jonge en frisse’ kijk op de bedrijfsvoering en de hogeschool werd een strategische partner voor stages. Trots zijn we op het feit dat sinds 2017 binnen ons management de vertegenwoordiging vrouw ruim 40% is.

 

 


Sven van Zeist, medewerker servicedesk in een participatiebaan:
”Deze werkplek is speciaal voor mij gecreëerd en sinds kort ben ik bezig met een opleiding Facilitaire Dienstverlening. Ik ben ontzettend blij met de kans die ik heb gekregen en het vertrouwen dat het hoogheemraadschap in mij heeft. Dat voelt goed.”

 

 

 

SNEL NAAR: