HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Vlaggenschip 1: project Eendragtspolder

Samen voor meervoudig ruimtegebruik

Voldoende ruimte voor meekoppelkansen

Tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda ligt de Eendragtspolder. Een polder waar waterberging, natuur, recreatie en topsport zijn gecombineerd. Op ons initiatief heeft samenwerking met belanghebbenden geleid tot een duurzame vorm van meervoudig ruimtegebruik midden in de drukke Randstad.

Door toenemende verstedelijking en het veranderende klimaat (meer regen in korte tijd) staat het watersysteem onder grote druk. Zo ook in het uitgestrekte poldergebied rond de rivier de Rotte. Die voorziet in de afwatering van 10.000 hectare aan verstedelijkte omgeving, glastuinbouw en agrarisch gebied. Uit een analyse bleek het vergroten van de afvoercapaciteit van de Rotte met extra (grote) pompen niet haalbaar en onevenredig duur. De oplossing: tijdelijke berging van wateroverschotten met een capaciteit van ten minste drie miljoen kubieke meter.
Uit een eerste omgevingsanalyse bleek dat rond de Rotte de Eendragtspolder voldoende ruimte zou kunnen bieden voor zo’n omvangrijke waterberging. Uit een inventarisatie van de ‘meekoppelkansen’ in de Eendragtspolder rolde de mogelijkheid voor de aanleg van een waterrijk recreatiegebied en een roeibaan van internationaal en Olympisch formaat. Wij zetten onze schouders onder dit complexe, grootschalige en ambitieuze plan in een gebied met een hoge planologische druk. Wij hielden de belangen van omwonenden en bedrijven in het oog en gingen rond de tafel met de provincie, de gemeenten Zevenhuizen en Rotterdam en het Recreatieschap Rottemeren.

Prachtige natuur zo dicht bij Rotterdam!

Door taken te verdelen en doelen en kennis te delen, kon enorme kwaliteit aan het gebied worden toegevoegd. Wij hebben ons sterk gemaakt voor het ecologisch functioneren van de Eendragtspolder en hebben grote moerassige delen aangelegd. Met zand dekten wij de voedselrijke kleibodem af of haalden die zelfs helemaal weg. Daardoor ontstond een robuust en toekomstbestendig ecosysteem. Het water is zó helder dat ook Europese doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2021 worden gehaald. In het natuurgebied worden nu bijzondere planten en vogels waargenomen. Er broeden steltkluten en er zijn bijzondere soorten zoals de kemphaan, veldleeuwerik, groenpootruiter, lepelaars, het woudaapje, de geoorde fuut en velduilen waargenomen. Zelfs de wilde flamingo is al gespot. Vogelaars en natuurliefhebbers zijn euforisch en komen in groten getale op de Eendragtspolder af. Prachtige natuur zo dicht bij Rotterdam!
De Stichting Willem-Alexander Baan en de Natuur-, en Vogelwacht Rotta helpen actief mee het gebied te beheren. Wij volgen de ontwikkelingen nog steeds op de voet en leveren monitoringsrapportages zodat iedereen het zelfde beeld krijgt van de ontwikkeling van het gebied.

De internationale Willem-Alexander Baan is een groot succes

De combinatie van technische eisen voor een internationale roeibaan (waterdiepte en geen overlast van planten) en die van natuurwetgeving en de aanwezige ‘dunne’ bodem stelden ons voor ingewikkelde vraagstukken. Alles is door creatieve inzet van kennis en in groot onderling vertrouwen opgelost. De internationale Willem-Alexander Baan heeft in 2016 zijn eerste internationale WK-roeien gehad. Een groot succes met positieve uitstraling voor de regio.
Onze en externe specialisten publiceerden in vaktijdschriften over de resultaten van dit project en ook binnen- en buitenlandse delegaties bezochten de polder. Zelfs de buitenlandse pers schrijft over dit unieke project. Zo werd dit gebied onlangs in de New York Times aangehaald als voorbeeld voor de rest van de wereld.
Omdat onder verschillende omstandigheden wisselende waterhoeveelheden kunnen worden opgeslagen, is het watersysteem rond de Rotte toekomstbestendig gemaakt.

Achtergronden

Projectgebied van 300 ha
Berging van vier miljoen m³ water
De berging is twee keer gebruikt in 2013
Er zijn twee filmpjes gemaakt over de Eendragtspolder, een korte impressie van de transformatie zonder uitleg. In het langere filmpje vertelt projectmanager Mirko Buining zelf hoe de transformatie van de polder in zijn werk ging.
 

 


Marit Meier, beleidsadviseur:
”De polder is zo ingericht dat een robuust helder watersysteem ontstaat dat alle functies kan dragen.”

 

 

 

 

SNEL NAAR:

 

 • Categories:
 • Skills:
  • Betrokken
  • Effectief
  • Lerend
  • Missie-gedreven
  • Ordelijk
  • Uniek
  • Veerkrachtig