HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Criterium 3: Effectief

Doelmatig

We zoeken continu de balans tussen ambitie en realisme

We leggen de lat hoog, maar niet te hoog. Opdat we onze ambities, de beloften naar de mensen en bedrijven in het gebied, ook echt waarmaken. Ons vorige Waterbeheerplan (samenvatting evaluatie) hebben wij voor ruim 95% gerealiseerd. Kenbaar is onze mentaliteit van ‘niet lullen, maar poetsen’. We blijven niet steken in onderzoeken. We willen resultaat boeken en sluiten ons graag aan bij projecten of activiteiten van anderen.

 Schouder aan schouder tegen hoogwater

Met een doorlooptijd van 5,5 jaar is de dijkversterking bij Moordecht één van de snelst gerealiseerde dijkversterkingsprojecten in Nederland. Bovendien is de versterking zeven maanden eerder klaar dan gepland. De goede samenwerking met de gemeente Zuidplas en het vroegtijdig in gesprek gaan met betrokkenen heeft geleid tot veel voordelen. Hierdoor zijn wensen van de omgeving gerealiseerd in het dijkversterkingsproject, zoals de aanleg van een nieuwe, veiligere op- en afrit die minder steil is. Voormalig wethouder André Muller van gemeente Zuidplas: “Bovendien hebben we in de uitvoering de werkzaamheden van het hoogheemraadschap en de gemeente goed op elkaar afgestemd of zelfs gelijktijdig uitgevoerd. Hierdoor is tijd bespaard en hebben we de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt.” Ook de oplevering van het resultaat aan de opdrachtgever en de overdracht van de dijk naar de beheerorganisatie vond op één dag plaats. Een proces wat in andere gevallen soms weken kan duren.
Uitzonderlijk effectief was de aanleg van de Eendragtspolder. Wij hebben alle partijen bij elkaar aan tafel gekregen om de voor ons noodzakelijke calamiteitenberging aan te leggen in combinatie met een uniek plasdrasgebied en een wedstrijdroeibaan.

Samenwerken aan schoon water

Al tien jaar voeren we met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) gezamenlijk toezicht bij de glastuinbouw- en veeteeltbedrijven uit. We nemen het toezicht over en kijken voor elkaar. Door deze intensieve samenwerking zijn we complementair en effectiever. Ondernemers reageren positief, zij ervaren minder drukte op de werkvloer en beter en duidelijker toezicht. Er is aandacht voor kennisoverdracht, voor verbreding en verdieping van het werk en er wordt minder naar elkaar doorgeschoven. In Nederland is deze samenwerking vrij uniek. Bovenal ontvangen we positieve reacties van de bedrijven! 
In november 2016 is het startsein gegeven voor de samenwerking tussen ons hoogheemraadschap, waterbedrijf Oasen en de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Het drinkwaterbedrijf Oasen gebruikt de overcapaciteit van onze afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) De Groote Zaag voor hun productieproces. Daarnaast stellen de gemeenten meer bergingscapaciteit ter beschikking in de riolen die het afvalwater naar de awzi transporteren. Door samen te werken hoeft Oasen zelf niet te investeren in afvalwaterzuiveringscapaciteit. Het resultaat: lagere kosten voor burgers en bedrijven.

Doelmatigheid door procesautomatisering

De afgelopen jaren is het procesbesturingssysteem van alle rioolgemalen en afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) gefaseerd vervangen door een robuust en uniform nieuw systeem. De rioolgemalen en awzi’s regelen zichzelf en alle procesgegevens zijn real-time beschikbaar. Bij een storing kan zowel binnen als buiten werktijd op afstand worden bijgestuurd. De grote hoeveelheid informatie die het systeem verzamelt, is geüniformeerd en uitwisselbaar via het centrale landelijke systeem. Dat hebben we samen gebouwd met andere waterschappen.
Ook overige objecten voor het op peil houden van het watersysteem en de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn geautomatiseerd. Denk aan op afstand bestuurbare gemalen en stuwen. Door ze te koppelen met het meetnet komt een grote hoeveelheid gegevens beschikbaar. Daarmee worden nieuwe inzichten opgedaan die leiden tot een nog effectievere inrichting van onze bedrijfsvoering. Tegelijk met deze automatiseringsslag is een pilot gestart om groene stroom efficiënter te gebruiken. Gemalen pompen harder als er veel groene stroom beschikbaar is en zachter bij een kleiner aanbod.

 


Peter van de Velde, medewerker afvalwaterzuivering:
”Wij maken mensen bewust van wat ze door het riool spoelen. Als we voorkomen dat we de pompen overbelasten, voorkomen we daarmee ook eventuele storingen. Hoe minder verstoppingen, hoe beter.”

 

 

 

SNEL NAAR: