HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Criterium 2: Missiegedreven

Droge voeten en schoon water voor tevreden burgers en bedrijven

HHSK werkt mét en vanúit de omgeving

Wij werken al eeuwenlang vanuit onze missie ‘Droge voeten en schoon water’. Dit zit in onze identiteit en komt terug in alles wat we doen. Onze gedrevenheid leidde vroeger wel eens tot een wat starre, nauwe vakinhoudelijke blik. Dat past niet meer bij de huidige samenleving en de vraagstukken van deze tijd. Daarom hebben we enige jaren terug al bewust onze blik verruimd. Van waterautoriteit naar waterkennisautoriteit, waarbij we vanuit gelijkwaardigheid opereren. In ons Waterbeheerplan 2016-2021 hebben we de omgeving centraal gezet. We werken mét en vanúit de omgeving. Daarbij spannen we ons in voor tevreden burgers en bedrijven, die wij uitnodigen om eigen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Ons bestuur heeft deze ambities vastgelegd in het Coalitieakkoord 2015-2018.
Professionals met andere competenties
Bij de werving van nieuwe collega’s is het hoogheemraadschap bewust op zoek naar mensen die het verschil maken. Daarmee bedoelen we nieuwe collega’s die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid de waardering voor ons werk kunnen vergroten. Mensen die bewust kiezen voor een carrière bij een waterschap vanwege de maatschappelijke betekenis. Professionals die voor ons kiezen vanwege de geringe omvang van onze organisatie, de diversiteit van het gebied en de verantwoordelijkheid van het werk (‘Passie voor Water’). We selecteren voor alle functies op de kerncompetenties resultaatgerichtheid, samenwerking en omgevingsbewustzijn. Deze organisatiecompetenties komen ook in alle jaargesprekken aan bod en we ondersteunen actief op het ontwikkelen van deze competenties.
Samenwerken met de omgeving
We betrekken gemeenten, agrariërs, bewoners en andere beheerders bij het realiseren van onze missie. Tegen zo laag mogelijke kosten en tevreden gebruikers.
Een voorbeeld van onze ontwikkeling is de gezamenlijke zoektocht van onze medewerkers en melkveehouders naar de problemen in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Berkenwoude. In plaats van te rechercheren en te handhaven, hebben we intensief samengewerkt met de bedrijven om het zuiveringsrendement op awzi Berkenwoude te verbeteren. Door de melkveehouders te informeren over de omvang van de problematiek en medewerking te vragen om lozingen van melkspoelwater tot een minimum te beperken, hebben we de problemen bij de zuivering opgelost.
Onderhoud van en aan kades is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschap en bewoners. Waar we voorheen de bewoners confronteerden met een kant-en-klaar plan (dat nogal eens op weerstand stuitte) vragen we nu aan bewoners om mee te denken over een passende oplossing. Zo konden bewoners in Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel kiezen uit een drietal scenario’s om de sloten en de ingerichte achtertuinen gezamenlijk aan te pakken. In plaats van regels en technische voorwaarden op te leggen, zochten we naar gezamenlijke belangen en werken we samen aan de oplossing. Dat deze aanpak werkt, bleek wel uit het applaus dat wij van de circa 80 aanwezigen kregen op de bewonersbijeenkomst. 
Sinds 2015 werken we ook veel intensiever samen bij het onderhoud van de watergangen. Eerst hebben wij in meerdere pilots met gemeenten en onderhoudsplichtigen uitgeprobeerd hoe het baggeren in bebouwd gebied verbeterd kan worden. Met die ervaringen kiezen wij nu voor de maatschappelijk beste oplossing: in bebouwd gebied faciliteren wij het baggeren voor de bewoners aan het water. Overigens krijgen ook agrariërs en beheerders van recreatie- en natuurgebieden de ruimte om het baggeren te laten aansluiten op de eigen bedrijfsvoering. Tegelijk zoeken we naar minder (piek)inspanning in de eigen organisatie. Controle van het onderhoud doen we dus vooral op plaatsen die voor het functioneren van het watersysteem het belangrijkste zijn. De gemeente wordt intensief bij de uitvoering betrokken.
Communicatie
Tot slot verbeteren wij waar nodig de communicatie met belanghebbenden. Vanwege oud zeer over erfpacht verliep de communicatie met de bewoners aan de Bergse Linker  Rottekade in Rotterdam nogal stroef. We maakten ons dus zorgen over de eerste contacten over het geplande onderhoud aan de vaart langs de Bergse Linker Rottekade. Nadat wij hier de communicatie anders hebben ingestoken, bleek uit de reacties van de bewoners dat deze andere aanpak werkt!

 

 


Sabine Joling, communicatiemedewerker:
Wij professionaliseren continu onze digitale omgeving en betrekken inwoners en bedrijven actief bij onze werkzaamheden.”

 

 

 

SNEL NAAR:

 

  • Categories:
  • Skills:
    • Missie-gedreven