HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Criterium 4: Ordelijk

Open, zorgvuldig, betrokken èn bevlogen

De basis aantoonbaar op orde

Ambities en voornemens uit ons coalitieakkoord, het Waterbeheerplan en het Bedrijfsplan zijn alleen te realiseren met een solide planning en beheersing van de benodigde financiële, personele en overige middelen. En met medewerkers die hun werk met plezier en voldoening doen.

Kernwaarden die er toe doen: open, zorgvuldig en betrokken

Sinds wij het Waterbeheerplan hebben geïntegreerd in de planning- en controlcyclus, is het algemeen bestuur nog beter in staat de voortgang kritisch te volgen. Zij is veelal lovend over de transparante presentatie. Ook naar onze burgers en bedrijven zijn we open in wat we hebben bereikt (en wat nog niet). In de vorige planperiode hebben we zo’n 95% van het voorgenomen plan gerealiseerd. Ook nu liggen we goed op op koers met een afwijking van minder dan 10%, zo valt te lezen in de bestuursrapportage 1e helft 2017
.
We willen de financiële lasten evenwichtig verdelen tussen de huidige en toekomstige generaties. We voeren een financieel duurzaam beheer en sturen strak op onze schuldratio. Tegelijk willen we onze belastingtarieven zo laag mogelijk houden. Of, als dat noodzakelijk is, ze zo min mogelijk laten stijgen. Zo zijn we er in geslaagd om de afgelopen vijf jaar de gemiddelde tariefstijging niet boven de 2,5% te laten komen. Dat ondanks de bijdrage aan het Rijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2016 (6,2 miljoen euro). Zonder maatregelen zou deze lastenverzwaring tot een tariefstijging van ongeveer 12,5% hebben geleid.
We zijn zonder meer trots op deze financiële resultaten, we hebben immers een zeer kapitaalintensieve organisatie. We zijn verantwoordelijk voor forse en langdurige investeringstrajecten zoals dijkversterkingen. Bovendien is ons verzorgingsgebied complex en (in potentie) duur. Dat komt door de mix van verstedelijking, industriële bedrijvigheid en kwetsbare natuurgebieden in relatie tot stijgende kosten door autonome klimaatontwikkelingen.

Budget- en organisatiebeheer

Met een strak budgetbeheer kunnen we onze maatschappelijke taak sober en doelmatig uit voeren. 
We houden de kosten van de organisatie en onze uitvoering laag door onze kerntaak ook slim uit te voeren. We bedienen waterwerken op afstand zodat we daarvoor minder mensen nodig hebben. Daar waar een ander werkzaamheden beter kan doen, besteden we die uit. Bij onze eigendommen maken we keuzes  op basis van kosten en opbrengsten. Door onze inkoop te centraliseren of door samen in te kopen, kunnen we ook hier kosten besparen. Aan de andere kant verhogen we onze inkomsten door subsidiestromen te benutten.
We houden de omvang van onze organisatie bewust beperkt, we zijn van vijftien naar zeven afdelingen gegaan. De omvang van onze formatie per 1000 inwoners is nu lager dan het landelijk gemiddelde voor waterschappen. Ook zijn de apparaatskosten per inwoner lager dan gemiddeld (Vensters op bedrijfsvoering, rapportage 2016). Zie ook onze personeelsgegevens.
We hebben een platte organisatiestructuur en de mandatering van bevoegdheden ligt laag in de organisatie. Per watertaak zijn beleid, beheer en uitvoering in één afdeling samengebracht. Elk afdelingshoofd is verantwoordelijk voor een watertaak en schakelt direct met zijn of haar bestuurder die deze taak in portefeuille heeft. Door deze korte lijnen kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We hebben een gebruiksvriendelijk dashboard ingericht, dat het management ieder kwartaal inzicht geeft op de voortgang op basis van bepaalde prestatie-indicatoren, kosten en inkomsten. Dit maakt tijdig bijsturen op doelen en financiën mogelijk.

Kwaliteit

We zoeken steeds de juiste schaal voor de uitvoering van onze taken. Waar wij te klein zijn, zoeken wij samenwerking. In 2010 hebben wij samen met het buurwaterschap Delfland de Regionale Belasting Groep opgericht. Daar zijn inmiddels ook meerdere gemeenten bij aangesloten. De kosten van heffing zijn ruim 31% lager dan bij uitvoering in eigen beheer.
Voor de – kwetsbare – onderdelen ICT en de financiële administratie werken wij samen met een ander buurwaterschap. Wij voeren de administratie uit voor beide organisaties en de buren doen de ICT. Het zijn nu goed opererende bedrijfsonderdelen die kostenbesparend werken.
Binnen onze afdeling Afvalwaterketen (AWK) maken wij al 15 jaar lang gebruik van een geïntegreerd Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagementsysteem, conform de ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001. In 2012 is het managementsysteem uitgebreid met een Energiemanagementsysteem conform de ISO 50001. Met deze certificaten kunnen wij alle bedrijfsprocessen binnen deze taak beheersen en verbeteren.

Communicatie

Om “In 2021 het waterschap met de meest tevreden burgers en bedrijven” te zijn, halen we alles uit de communicatie-kast. We laten ons daarbij leiden door de kernwoorden ‘open, zorgvuldig en betrokken’. Onze publiekscommunicatie stemmen we af op wie we willen bereiken. We gebruiken moderne kanalen zoals de www.hhsk.nl, twitter, facebook en Linkedin. Waar dat nodig is, communiceren we via de aloude papieren nieuwsbrief of gebruiken we onze maandelijkse vaste rubriek ‘Waterwerken’ in de regionale kranten. Daarnaast worden we regelmatig gevraagd voor kranteninterviews en soms ook voor items op de regionale omroep. Al deze momenten grijpen we aan om met onze inwoners van gedachten te wisselen over ons werk en om ze te adviseren over waterbewust handelen. Met bewoners, verenigingen, bedrijven en andere waterpartners stelden we samen het huidige Waterbeheerplan op (publieksbijeenkomst Blijdorp). Ook stemmen we onze onderhouds- en baggerwerkzaamheden af op wat het gebied nodig heeft. Bovendien is onze organisatie 24 uur per etmaal bereikbaar voor informatie, meldingen en zorgen over het waterbeheer of de waterkwaliteit en voor calamiteiten.

Betrokken en bevlogen medewerkers

Wij kunnen onze doelstellingen alleen halen met medewerkers die betrokken en bevlogen zijn. Wij scoren een medewerkerstevredenheid van gemiddeld 7,3 (2016). Van alle onderzochte overheden is dat iets hoger dan het gemiddelde (7,0), maar wat ons betreft nog niet hoog genoeg. Onze medewerkers zijn trots op hun organisatie en ze staan achter de doelstellingen.
 Wij willen de betrokkenheid en bevlogenheid verder verhogen door hen zelf binnen gestelde kaders de richting van de organisatie te laten bepalen. De praktijk: onze afdelingsplannen en het huidige Waterbeheerplan kwamen tot stand met een leidende bijdrage vanuit de medewerkers zelf.
De workshop Persoonlijk Leiderschap geeft medewerkers meer grip op de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. Soms gaan ze om die reden tijdelijk aan het werk bij programma’s zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Of bij collega-instellingen als het Waterschapshuis, de provincie Zuid-Holland of andere waterschappen. Het management staat hier voor open en ondersteunt de initiatiefnemers.
Het ziekteverzuim ligt met 4,1 % onder de norm; wij willen dit nog verder naar beneden  brengen.

Kennisdeling

Wij spelen binnen de sector een prominente rol bij de ontwikkeling van het landelijke waterveiligheids- en waterkwaliteitsbeleid. Onze positie in de Rijn-Maas-Delta, waar zee en rivier elkaar vinden met achter bebouwde dijken een dalende bodem, levert unieke expertise op. Die delen we graag in landelijke waterveiligheidscommissies.
Op het gebied van waterkwaliteit onderzoeken onze medewerkers de mogelijkheden voor de uitvoering van het Europese beleid. Zo hebben wij recent onderzoek gedaan naar de blauwalg-problematiek. Wij werkten daarbij samen met toonaangevende beleidsmakers en onderzoekers van de Universiteit van Wageningen en collega-waterschappen.
 

Rob de Ronde, coördinator facilitair beheer en lid van de Ondernemingsraad:
”We hebben in de OR nu een mooie mix tussen medewerkers die wat langer in dienst zijn en een aantal jonge(re) collega’s, ieder met zijn/haar eigen kwaliteiten, focus en rol. Je kunt echt het verschil maken.”

 

 

 

SNEL NAAR: