HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Criterium 1: Uniek

Divers in eigenheid


Onderscheidend vermogen

Wij beheren een klein, maar zeer divers gebied. Ook de klimaatontwikkeling stelt ons voor grote uitdagingen. Dit alles eist maatwerk bij de benadering van onze omgeving en ons werk. Het is uitdagend om hier goed waterbeheer te realiseren. Wij moeten pragmatisch en flexibel zijn, willen we ons werk goed kunnen doen.

Gevarieerd gebied met diverse wateropgaven


We liggen in de delta van de Rijn en de Maas met Rotterdam als de economisch sterk ontwikkelde mainport en greenport. Daar omheen liggen veenweiden met de diepste polder van Europa. Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en verzilting hebben allemaal hun impact op ons gebied. Ze vragen om nieuwe oplossingen in het waterbeheer. De diversiteit in het gebruik en inrichting van het landschap beïnvloedt ook diversiteit in de bevolking. Aan de ene kant de stad Rotterdam met 172 nationaliteiten en een bevolking waarvan 27% in het buitenland geboren is. Aan de andere kant het plattelandsgebied met een vrij homogene bevolking. Een deel van onze (stedelijke) inwoners is niet of minder bekend met waterbeheer (en wat daar bij komt kijken). Dit vraagt veel van onze flexibiliteit en betrokkenheid om de juiste verbinding te maken met onze omgeving.
De diversiteit van het gebied zelf leidt ook tot een diversiteit in ons werkpakket (Waterbeheerplan, Wateropgavenkaart).
Samen met partners zoeken we naar de juiste vorm en aanpak om resultaten te boeken.
Dijkversterking KIJK
Uniek is ook het dijkversterkingsproject KIJK waar het waterschap met externe partijen één projectteam vormt met één projectdoelstelling en één budget. Er wordt minimaal twee dagen per week gezamenlijk gewerkt op het hoofdkantoor in Rotterdam, waarbij geschoven kan worden in de onderlinge inzet van personeel. Deze aanpak voorkomt veel formeel bureaucratisch geharrewar tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We houden elkaar scherp op ieders eigen inzet en afspraken over kwaliteit, tijd en geld. We delen dingen die we eerder nooit met onze opdrachtnemers deelden.
Gemaal Essenburgsingel
Ons nieuwe gemaal Essenburgsingel in Rotterdam heeft een ander gezicht gekregen door de betrokkenheid van de buurtbewoners en het bestuur van de naastgelegen moskee. Zij maakten zich zorgen over het aanzien van het gemaal in relatie tot het moskeegebouw. Dat leidde tot een bijzondere samenwerking en een totaal nieuw ontwerp. “We zijn met alle betrokkenen om tafel gegaan. Door samen in goede harmonie op te trekken, heeft dit geleid tot een ontwerp dat mooi past in de omgeving: een uniek gemaal midden in de stad Rotterdam,” aldus dagelijks bestuurder Paul van den Eijnden van ons waterschap. “Bovendien is hiermee een belangrijk deel van de wateropgave in dit deel van Rotterdam opgelost en zijn honderden bezoekers van de moskee geïnformeerd over het waterbeheer in de stad.”
Nieuwbouwwijk Westergouwe
Wonen op 6 meter onder NAP? Dat is niet vanzelfsprekend. De bouwplannen in de Zuidplaspolder bij Gouda leidden indertijd zelfs tot Kamervragen. Ook nu nog overleggen we bij de bouw van de wijk Westergouwe over de inrichting en beheer van het watersysteem. Het waterschap en de Rijksoverheid hebben destijds diverse eisen gesteld aan de inrichting van het gebied, het watersysteem en bijvoorbeeld ook het vloerpeil van de woningen (boven overstromingspeil). Het onmogelijke werd mogelijk via een partnerschap waarin samen naar oplossingen wordt gezocht. Resultaten zijn een keermuur met woningen die het water bij een dijkdoorbraak tegenhoudt, waterberging voor extreme buien en een plasdrasgebied voor een goede waterkwaliteit, waar je bovendien als bewoner van nieuwe natuur kunt genieten.

Organisatie met ruimte voor talent en eigen aanpak

Net als in ons contact met de buitenwereld is er ook binnen de organisatie veel ruimte voor eigen inbreng en aanpak. Kwaliteiten worden gezien en benut. Dat zie je terug in de wijze waarop het management aanstuurt. De lijnen tussen de werknemers en management, directie en bestuur zijn kort. Het zorgt voor een informele en collegiale sfeer waarin wij samen werken aan de betere oplossing.
Het is onze bewuste keuze om mensen de ruimte te geven zelf invulling te geven aan de opdracht die zij hebben aanvaard bij hun indiensttreding. Medewerkers worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen, samenwerking op te zoeken en kansen te benutten. Deze manier van werken vereist een flexibele organisatie. Mensen moeten elkaar eenvoudig kunnen vinden en open staan voor elkaar, ongeacht functie of opleidingsniveau. Zo wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van onze pool van interne procesbegeleiders waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Na selectie volgt een intensief opleidingsprogramma om (zonder kennis van de inhoud) processen te leren begeleiden. Dit mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds behalen we betere resultaten door de laagdrempelige procesbegeleiding. Anderzijds nemen de betrokkenheid en de verdeling van kennis binnen de organisatie toe. Ook ons kantoor en de technische ondersteuning zijn volledig op onze manier van samenwerken ingericht.
Wij hebben gekozen voor ‘plaats- en tijdsonafhankelijk werken’ voor alle functies die dat toelaten. Dit maakt dat het voor iedere medewerker mogelijk is om persoonlijke afwegingen te maken en het werken te combineren met een gezin of mantelzorg.
Je leest dit terug is een uitspraak van een nieuwe medewerker:
“Toen ik bij HHSK aan de slag ging, merkte ik gelijk dat dit een organisatie is die zichzelf op een heel prettige manier onderscheidt van andere organisaties. Als nieuwe werknemer word je vanuit verschillende hoeken welkom geheten en er wordt oprecht aandacht besteed aan je inwerktijd. Mensen hebben een open houding en dat zie je in de organisatie. Er is geen hiërarchie, een manager of directeur kun je gewoon aanspreken.”

 


Melle Overbeek, landmeter:
Mijn werk is 50% op kantoor, 50% buiten. Buiten kom ik in contact met allerlei mensen: mensen die in het gebied werken, maar ook omwonenden die je uiteenlopende vragen stellen. Je bent dan het gezicht en visitekaartje van het hoogheemraadschap. De combinatie tussen techniek en de maatschappij, dat is wat voor mij goed werkt.”

 

 

 

SNEL NAAR: